Εθνικό Μητρώο Κλινικών Χημικών

Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας στις 2 Ιουνίου 2004, αποφάσισε την σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών (ΕΜΚΧ-ΚΒ). Πρόκειται για ένα επαγγελματικό μητρώο, που συγκροτείται σε εθελοντική βάση, με επαγγελματικά και επιστημονικά κριτήρια που εξασφαλίζουν την ισοδυναμία του με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Κλινικών Χημικών (The European Register for Clinical Chemists). Το Μητρώο τηρείται και εποπτεύεται από την Εθνική Επιτροπή Μητρώου.

Διαδικασία ένταξης στο Ελληνικό Μητρώο Κλινικών Χημικών

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2004 το Μητρώο είναι ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη για όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως πτυχίου, χώρου εργασίας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός τομέας), μέλους ή μη της ΕΕΚΧ-ΚΒ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση.

Οι αιτήσεις για ένταξη πρέπει να περιλαμβάνουν:
Έντυπη αίτηση εγγραφής στο Μητρώο υπογεγραμμένη

Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα

Το Ελληνικό Μητρώο ισοδύναμο με το Ευρωπαικό

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μητρώου της EC4 (EC4/RC) στις 10-5-2005 στη Γλασκώβη, μετά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και συνολικά της δραστηριότητας της Εταιρίας και της Επιτροπής Μητρώου για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ελληνικού Μητρώου Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών (ΕΜΚΧ-ΚΒ) που έγινε από τον Δ. Ρίζο, εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή οι ενέργειες αυτές καθώς και τα κριτήρια (standards) συγκρότησης του Μητρώου, τα οποία και εστάλησαν σε όλες τις χώρες μέλη της EC4 για ψήφιση.
Στη συνεδρίαση της EC4/RC στις 26-10-2005 στη Πράγα, ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τα κριτήρια (standards) συγκρότησης του ΕΜΚΧ-ΚΒ που ήταν 18 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά.
Αυτό σημαίνει ότι το Ελληνικό Μητρώο είναι ισοδύναμο με το Ευρωπαϊκό (European Register).
Τα μέλη του ΕΜΚΧ-ΚΒ από τώρα και στο εξής, μπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο και απόκτησης του τίτλου EurClinChem.