Αίτηση Μέλους

Μέλη

Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό τα μέλη της Εταιρίας διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, ομότιμα και επίτιμα:

Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορεί να γίνουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική ενασχόληση στον τομέα της Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας. Ειδικότερα:
Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχουν αποκτήσει την ειδικότητα της Κλινικής Χημείας- Κλινικής Βιοχημείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχουν τριετή τουλάχιστον απασχόληση σε Εργαστήριο Κλινικής Χημείας- Κλινικής Βιοχημείας ή συναφές Διαγνωστικό εργαστήριο.

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχουν πενταετή τουλάχιστον απασχόληση σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα ή εταιρείες και δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη ή εφαρμογή τεχνολογιών στο ευρύτερο αντικείμενο της Κλινικής Χημείας- Κλινικής Βιοχημείας και Διαγνωστικής Ιατρικής.
Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχουν τουλάχιστον διετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση ή διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο της Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας.

Αρωγά μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν όσοι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δεν έχουν τις προϋποθέσεις των τακτικών μελών, αλλά διαθέτουν ένα τουλάχιστον χρόνο προϋπηρεσίας σε Εργαστήριο Κλινικής Χημείας- Κλινικής Βιοχημείας ή συναφές Διαγνωστικό εργαστήριο.

Ομότιμα μέλη: Ομότιμα μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν με αίτηση τους τα τακτικά μέλη, μετά την αποχώρηση τους από την ενεργό επαγγελματική ή και επιστημονική δραστηριότητα.

Επίτιμα μέλη: Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται σε ένδειξη τιμής, με απόφαση της Γ.Σ των μελών της, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ: Οι επιστήμονες, ημεδαποί ή αλλοδαποί που έχουν διαπρέψει στην Κλινική Χημεία- Κλινική Βιοχημεία και Εργαστηριακή Ιατρική, στην Ιατρική, τη Βιοχημεία και γενικά την επιστημονική έρευνα.