ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδοµένα σας

Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές εξελίξεις με τον νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.Ισχύουν τα παρακάτω. Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή να µεταδίδετε προς ή από αυτήν την ιστοσελίδα οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνοµο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφηµιστικό, άσεµνο, πορνογραφικό ή άλλο υλικό που µε οποιαδήποτε τρόπο παραβιάζει δικαιώµατα οποιουδήποτε. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ διατηρεί το δικαίωµα να αφαιρέσει οποιαδήποτε µηνύµατα, που περιλαµβάνουν υλικό και όχι µόνο, που θεωρούνται προσβλητικά, δυσφηµιστικά, άσεµνα, ανεπίτρεπτα, παράνοµα που παραβιάζουν µε οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώµατα οποιουδήποτε τρίτου.

Εγγραφή Χρήστη

Για να συνδεθείτε, να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβασης σε αυτή την ιστοσελίδα θα πρέπει να παρέχετε τα στοιχεία της εγγραφής σας και να συνδεθείτε. Είναι προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, και των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω αυτής. Τα στοιχεία εγγραφής χρήστη πρέπει να είναι αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη. Σε περίπτωση αλλαγών πρέπει να ενηµερώσετε την ΕΕΚΧ-ΚΒ.

Σύνδεση On / Off

Όταν συνδέεστε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε µέρος αυτής, η ΕΕΚΧ-ΚΒ σας παρέχει τη δυνατότητα αποσύνδεσης. Υποχρεούστε να αποσυνδέεστε και να βγαίνετε από το λογαριασµό σας στο τέλος της συνεδρίας σας. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ διατηρεί το δικαίωµα να αποσυνδέσει συνδεδεµένους χρήστες των οποίων οι λογαριασµοί παραµένουν ανενεργοί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για να διαφυλαχθεί η ποιότητα των υπηρεσιών για όλους τους χρήστες στο σύνολό τους η ΕΕΚΧ-ΚΒ διατηρεί το δικαίωµα να σας αποσυνδέσει από την υπηρεσία αν η σύνδεσή σας είναι σε αδράνεια.

Οι κωδικοί πρόσβασης και λεπτοµέρειες λογαριασµού χρήστη

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εµπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης, του αριθµού λογαριασµού και άλλες λεπτοµέρειες (αν υπάρχουν) και για όλες τις δραστηριότητες του λογαριασµού του. Οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του λογαριασµού χρήστη ή άλλη παραβίαση της ασφάλειας θα πρέπει να αναφερθεί στην ΕΕΚΧ-ΚΒ. Η εγγραφή σας και / ή συνδροµή σας είναι προσωπική και δεν αποκαλύπτεται το όνοµα του λογαριασµού σας και ο κωδικός πρόσβασής σας σε τρίτους. Κάθε αποκάλυψη του ονόµατος του λογαριασµού και του κωδικού πρόσβασης µπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εγγραφής σας και / ή της συνδροµής σας και αυτός ο τερµατισµός θα γίνεται χωρίς επιστροφή χρηµάτων για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Περιεχόµενο Χρήστη – Καταχωρηµένη ή Παραχωρηµένη Πληροφορία / Υλικό

Στους παρόντες όρους ως περιεχόµενο χρήστη ορίζεται η πληροφορία ή οποιαδήποτε άλλο περιεχόµενο το οποίο παραχωρείται ή καταχωρείται ση ΕΕΚΧ-ΚΒ από τον χρήστη διαµέσου της ιστοσελίδας και αφορά διεργαστηριακά δεδοµένα, στατιστικά αποτελέσµατα, εικόνες, γραφικά, έγγραφα ή αρχεία δεδοµένων, κείµενα, απόψεις, προσωπικές ρυθµίσεις και άλλες πληροφορίες.
Με την καταχώρηση ή παραχώρηση του περιεχοµένου του χρήστη σε αυτή την ιστοσελίδα, ο χρήστης παραχωρεί αυτόµατα ση ΕΕΚΧ-ΚΒ θυγατρικές και τους εντολοδόχους του ένα διαρκές, αµετάκλητο, δικαίωµα και άδεια για τη δηµιουργία, δηµοσίευση, µετάφραση, διανοµή και προβολή αποχαρακτηρισµένων αναφορών στατιστικής επεξεργασίας, και πληροφοριών σε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, συµπεριλαµβανοµένων αλλά µη περιοριζόµενων σε διεργαστηριακές εκθέσεις και αναφορές.
Ωστόσο, αυτή η ενότητα δεν ισχύει για οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που υποβάλλεται από τον χρήστη που τον ή την προσδιορίζει.

Προσωπικές Πληροφορίες

Οι προσωπικές πληροφορίες θα επεξεργάζονται σύµφωνα µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων αυτού του δικτυακού τόπου της ΕΕΚΧ-ΚΒ.

Αποθήκευση και Απώλεια Περιεχοµένου του Χρήστη

Η ΕΕΚΧ-ΚΒ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, διαγραφή, αποµάκρυνση ή µη παράδοση µε την προβλεπόµενη υπηρεσία, τυχόν περιεχοµένου του χρήστη που φορτώθηκε στην ιστοσελίδα, είτε αυτή προκαλείται από ιό υπολογιστών, µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να διατηρούν ένα αντίγραφο ασφαλείας όλου του περιεχοµένου του χρήστη και οι χρήστες αποδέχονται να το κάνουν αυτό για κάθε παραχωρηµένο περιεχόµενο χρήστη.

Λήψεις Λογισµικού και Online Εφαρµογές

Οποιοδήποτε αδειοδοτηµένο πρόγραµµα υλισµικού, υπηρεσίες ή χρήσεις διαθέσιµες για λήψη είτε σαν αποµακρυσµένες εφαρµογές είτε σαν υπηρεσίες από τα περιεχόµενα της ιστοσελίδας αυτές παρέχονται για βοήθεια και εξυπηρέτηση των χρηστών. Η χρήση των χρηστών κάθε αδειοδοτηµένου προγράµµατος θα διέπεται και από τους όρους των αδειών τελικού χρήστη ή άλλες σχετικές συµφωνίες και όρους που καθορίζονται από τον προµηθευτή ή τον αδειούχο και οι οποίες υπερισχύουν αυτών των όρων σε όλες τις περιπτώσεις ασυµβατότητας µε αυτούς τους όρους. Η λήψη οποιουδήποτε προγράµµατος περιλαµβάνει την αποδοχή των όρων της χρήσης. Εάν δεν συµφωνείτε µε αυτούς τους όρους δεν θα πρέπει να κάνετε λήψη του προγράµµατος ή της τυχόν συνοδευτικής τεκµηρίωσης.

Τερµατισµός

Η ΕΕΚΧ-ΚΒ µπορεί να τερµατίσει την πρόσβαση του χρήστη ή την εγγραφή του διαµέσου της ιστοσελίδας, αν ο λογαριασµός του χρήστη δεν είναι προσβάσιµος ή αν ο χρήστης δεν ανανέωσε τη συνδροµή του κατά την διάρκεια των τελευταίων 24 µηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΕΕΚΧ-ΚΒ θα προσπαθήσει να στείλει ειδοποίηση τερµατισµού στην τελευταία κοινοποιηµένη διεύθυνση επικοινωνίας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μετά τον τερµατισµό η ΕΕΚΧ-ΚΒ θα διατηρήσει το περιεχόµενο χρήστη για µια περίοδο δύο ετών, ή όσο κρίνεται απαραίτητο για κάλυψη των κανονιστικών απαιτήσεων.

Περιορισµός Συνδέσµων

Αν επιθυµείτε να διασυνδέσετε την ιστοσελίδα της ΕΕΚΧ-ΚΒ θα πρέπει να συµµορφώνεστε µε όλους τους ισχύοντες νόµους και τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές:

Μια ιστοσελίδα που συνδέεται µε την ιστοσελίδα της ΕΕΚΧ-ΚΒ:
• Μπορεί να συνδεθεί µε, αλλά δεν µπορεί να αναπαράγει το περιεχόµενο της ιστοσελίδας
• ∆εν πρέπει να δηµιουργήσει ένα φυλλοµετρητή ή κλειστό περιβάλλον γύρω από το περιεχόµενο της ιστοσελίδας
• δεν θα πρέπει να υπονοεί ότι περιλαµβάνει η ΕΕΚΧ-ΚΒ ή τις υπηρεσίες του / προϊόντα
• δεν πρέπει να παρουσιάζει εσφαλµένα τη σχέση του µε η ΕΕΚΧ-ΚΒ
• δεν πρέπει να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά µε η ΕΕΚΧ-ΚΒ τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του
• δεν πρέπει να χρησιµοποιεί το εµπορικό σήµα της ΕΕΚΧ-ΚΒ ή οποιαδήποτε άλλα εµπορικά σήµατα που ανήκουν ση ΕΕΚΧ-ΚΒ χωρίς άδεια από η ΕΕΚΧ-ΚΒ
• δεν πρέπει να περιέχουν περιεχόµενο που θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως δυσάρεστο, προσβλητικό ή αµφιλεγόµενο

Περιορισµός της Ευθύνης

Η ΕΕΚΧ-ΚΒ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζηµία, αξίωση, ευθύνη ή ζηµιά οποιουδήποτε είδους συνεπαγόµενη µε οποιοδήποτε τρόπο από
(1) οποιοδήποτε σφάλµα ή παράλειψη της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος που µπορούν να ληφθούν από αυτή,
(2) µη διαθεσιµότητα ή διακοπή της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε λειτουργίας αυτής,
(3) τη χρήση της ιστοσελίδας,
(4) το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, ή
(5) οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία εκτέλεσης.

Ισχύς Όρων

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους του παρόντος ορίζεται από ένα αρµόδιο δικαστήριο ότι δεν είναι εφαρµόσιµος, οι υπόλοιποι όροι θα παραµένουν σε πλήρη ισχύ και θα πρέπει να ερµηνεύονται ως σύνολο µε τέτοιο τρόπο που θα πραγµατοποιείται ο σκοπός του παρόντος παρέχοντας τη µέγιστη προστασία των συµφερόντων της ΕΕΚΧ-ΚΒ που επιτρέπεται από το νόµο.

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε τους νόµους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Σε περίπτωση που οι παρόντες όροι συγκρούονται µε τυχόν νόµους ή κανονισµούς αυτοί πρέπει να ελέγχονται. Συµφωνείτε να συµµορφώνεστε µε όλους τους εφαρµόσιµους εγχώριους και διεθνείς νόµους, νοµοθετήµατα, διατάγµατα και κανονισµούς που αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχοµένου και των υλικών που προβλέπονται σε αυτό. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν από 1η Μαρτίου 2012 (έκδοση 1).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων αφορά την ιστοσελίδα της ΕΕΚΧ-ΚΒ και µόνο.
Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων περιγράφει τις πρακτικές της ΕΕΚΧ-ΚΒ που αφορούν τη συλλογή και την χρήση ατοµικών αναγνωρίσιµων στοιχείων και πληροφοριών για εσάς (προσωπικά δεδοµένα) που συλλέγονται από την ιστοσελίδα. Αυτή η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι και η δήλωσή µας ως προς την προστασία των πληροφοριών που απαιτείται από τους εφαρµόσιµους νόµους και κανονισµούς. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων σας είναι πολύ σηµαντική για η ΕΕΚΧ-ΚΒ και παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά σας δεδοµένα που συλλέγονται µέσω της χρήσης της ιστοσελίδας µας τηρούνται ασφαλή και εµπιστευτικά και επεξεργάζονται σε απόλυτη συµφωνία µε τους εφαρµόσιµους νόµους. Σε κάθε περίπτωση και όταν η παρούσα πολιτική προστασίας αλλάξει µε οποιοδήποτε τρόπο οι αλλαγές θα βρίσκονται αναρτηµένες στην παρούσα ιστοσελίδα και θα έχετε την ευκαιρία να αναγνώσετε τη νέα πολιτική και να αποδεχθείτε ή όχι αυτές τις αλλαγές επικυρώνοντας την ταυτότητα χρήστη την οποία επιθυµείτε ή να αποστείλετε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τις απόψεις σας. Εάν ενδιαφέρεστε για το πώς οι πληροφορίες που παρέχετε χρησιµοποιούνται, παρακαλούµε ανασκοπείτε περιοδικά την παρούσα πολιτική.

1. Συλλογή Προσωπικών ∆εδοµένων κατά την Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα µας

Η ΕΕΚΧ-ΚΒ µπορεί να χρησιµοποιεί “cookies” για να αποθηκεύει τις προτιµήσεις σας ή να σας ειδοποιεί για καινούριες περιοχές που µπορεί να σας ενδιαφέρουν και να αρχειοθετεί τις παρελθούσες δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα µε σκοπό την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς εσάς όταν χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα. Τα “cookies” είναι µικροί φάκελοι δεδοµένων τους οποίους η ιστοσελίδα µας τοποθετεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας µέσω του φυλλοµετρητή που χρησιµοποιείται για το διαδίκτυο. Τα “cookies” συλλέγουν και επεξεργάζονται την IP διεύθυνσή σας καθώς και το όνοµα του τοµέα σας. Η πληροφορία που παρέχεται από τα “cookies”µπορεί να διαβαστεί ή να τροποποιηθεί εκ των υστέρων µόνο µέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΚΧ-ΚΒ κατά τις επόµενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα µας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή και να αρνηθείτε τα “cookies”µε τα κατάλληλες ρυθµίσεις στον φυλλοµετρητή σας. Επίσης µπορείτε να ορίσετε την ειδοποίησή σας από τον φυλλοµετρητή σας όταν πρόκειται να τοποθετηθεί ένα “cookie”στον εξοπλισµό σας και να αποφασίσετε εάν θα το αποδεχθείτε ή όχι. Η ακριβής διαδικασία µπορεί να διαφέρει από φυλλοµετρητή σε φυλλοµετρητή. Σε κάθε περίπτωση εάν επιλέξετε να µην αποδέχεστε τα “cookies”µπορεί να µην έχετε τόσο ικανοποιητική εµπειρία κατά τη χρήση της ιστοσελίδας.

2. Συλλογή Προσωπικών ∆εδοµένων κατά τη Συµπλήρωση Εντύπων σε απ’ ευθείας Σύνδεση (Online)

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν περιοχές όπου απαιτείται να καταγράψετε ή να συµπληρώσετε έντυπα έτσι ώστε να µπορούµε να σας παρέχουµε τις υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεστε. Πληροφορίες που µας παραχωρείτε µέσω των ανωτέρω εντύπων µπορεί να περιέχουν το ονοµατεπώνυµό σας, την διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας, το τηλεοµοιότυπό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τις επιλογές σας σε συγκεκριµένα προϊόντα / υπηρεσίες της ΕΕΚΧ-ΚΒ. Η ιστοσελίδα της ΕΕΚΧ-ΚΒ δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα όπως είναι οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την υγεία. Οποιαδήποτε συλλογή προσωπικών δεδοµένων τα οποία εισάγετε στην ιστοσελίδα µας υπόκειται στην παρούσα πολιτική προστασίας.

3. Τρόπος Χρήσης Προσωπικών ∆εδοµένων

Τα προσωπικά δεδοµένα που καταχωρείτε µέσω απ’ ευθείας σύνδεσης µε την ιστοσελίδα µας και τα οποία συλλέγονται από εµάς χρησιµοποιούνται για την παροχή των προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από εσάς όπως επίσης και για να: Βελτιώσουµε, συντηρήσουµε και προστατέψουµε την ιστοσελίδας µας εξασφαλίζοντας ότι το περιεχόµενό της ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και στις προτιµήσεις σας Ανταποκριθούµε σε άλλα αιτήµατα που τυχόν έχετε Ειδοποιούµε για τις ανανεώσεις της ιστοσελίδας ∆ιενεργούµε έρευνες και αναλύσεις πελατών αγοράς ή και γενικότερες για εσωτερική χρήση από η ΕΕΚΧ-ΚΒ Για να βελτιώνουµε και αναπτύσσουµε τα προϊόντα µας και τις υπηρεσίες µας

4. Κατηγορίες Πιθανών Αποδεκτών Προσωπικών ∆εδοµένων

Τα προσωπικά σας δεδοµένα κρατούνται εµπιστευτικά και ποτέ δεν παρέχονται σε κανέναν οργανισµό εκτός της ΕΕΚΧ-ΚΒ εκτός εάν αυτό καθορίζεται στην παρούσα πολιτική. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ µπορεί να δώσει προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτα µέρη για να καλύψει ή να επεξεργαστεί δικές σας απαιτήσεις. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ δεν δίνει προσωπικά δεδοµένα σε τρίτα µέρη για λόγους προώθησης. Προσωπικά δεδοµένα µπορεί να παραδίδονται σε τρίτα µέρη εφόσον υπάρχει αιτιολογηµένη ανάγκη για τη συντήρηση, προστασία, λειτουργία της ιστοσελίδας µας και των συνδέσεών της καθώς και για αναλύσεις της αγοράς που διεξάγονται για λογαριασµό µας και µόνο. Αυτά τα τρίτα µέρη δεσµεύονται από υποχρεώσεις µη αποκάλυψης. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στις κατηγορίες των ανωτέρω αποδεκτών προσωπικών δεδοµένων θα γίνει µόνο µετά την ανακοίνωσή της µέσω της παρούσας πολιτικής. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ µπορεί να µοιράζετε προσωπικά δεδοµένα µε τις δικαστικές και αστυνοµικές αρχές αλλά και άλλες οντότητες που απαιτούνται από το νόµο ή που αιτιολογηµένα καθορίζονται από η ΕΕΚΧ-ΚΒ ως αναγκαία για την πρόληψη ζηµιών σε ανθρώπους ή ιδιοκτησίες. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ µπορεί να παρακολουθεί εσωτερικά ή να χρησιµοποιεί εργαλεία άλλων, πώς ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση ή περιηγείται την ιστοσελίδα της ΕΕΚΧ-ΚΒ ιχνηλατώντας τις IP διευθύνσεις ή άλλα δεδοµένα (π.χ. click stream data) για σκοπούς βελτίωσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών προς εσάς. Αυτό µας επιτρέπει να αξιολογούµε δεδοµένα της κίνησης της ιστοσελίδας καθώς και δεδοµένα περιήγησης έτσι ώστε να γνωρίζουµε ποιες από τις σελίδες της ιστοσελίδας µας έχουν µεγαλύτερη επισκεψιµότητα και ποιες όχι. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ επίσης µπορεί να δίνει µη αναγνωρίσιµα δεδοµένα σε τρίτα µέρη µε σκοπό την επεξεργασία και την παραγωγή αναφορών που αφορούν την αγορά ή και τα προϊόντα / υπηρεσίες του για εσωτερική χρήση και µόνο. Εάν αποφασίσετε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα µας θα πρέπει να συναινέσετε στην παρούσα πολιτική προστασίας και έτσι επιτρέπετε ση ΕΕΚΧ-ΚΒ να αποκαλύπτει προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτα µέρη για τους σκοπούς που περιγράφηκαν σε αυτή την πολιτική. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ χρησιµοποιεί και αποκαλύπτει πληροφορίες µόνο για νόµιµους επιχειρηµατικούς σκοπούς και εφόσον δεν συναινέσετε δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εισέλθετε στην ιστοσελίδα µας.

5. Μεταφορά σε Αποδέκτες εκτός Χώρας

Μερικοί από τους συνεργάτες µας είτε τους αποδέκτες µας είναι εγκατεστηµένοι ή λειτουργούν εκτός της ελληνικής επικράτειας έτσι είναι πιθανό να µεταφέρονται προσωπικά σας δεδοµένα εκτός της ελληνικής επικράτειας µε σκοπό να σας επιτρέψουν την είσοδο και χρήση της ιστοσελίδας ή για να ανταποκριθούµε σε συγκεκριµένες απαιτήσεις. Οι νόµοι που προστατεύουν τα προσωπικά δεδοµένα σε αυτές τις χώρες µπορεί να µην είναι ισοδύναµη µε τους νόµους της Ελλάδας αλλά οι αποδέκτες τηρούν την παρούσα πολιτική καθώς επίσης και όλους τους εφαρµόσιµους νόµους. Εάν αποφασίσετε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα µας θα πρέπει να παρέχετε τη συναίνεσή σας στους όρους της παρούσας πολιτικής συµπεριλαµβανοµένης αυτής της παραγράφου. Σηµειώστε ότι εάν δεν συναινέσετε δεν θα είναι δυνατό να εισέλθετε στην ιστοσελίδα µας.

6. Αποθήκευση Προσωπικών ∆εδοµένων

Τα προσωπικά δεδοµένα που παρέχονται ση ΕΕΚΧ-ΚΒ διατηρούνται για χρονικό διάστηµα επαρκές για την επεξεργασία των απαιτήσεών σας όπως περιγράφεται ανωτέρω και όπως απαιτείται από το νοµοθετικό πλαίσιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται σε αναγνώσιµη µορφή και µόνο έτσι ώστε περαιτέρω επεξεργασία να είναι δυνατή. Επικοινωνία Η ΕΕΚΧ-ΚΒ σας ενθαρρύνει να µοιράζεστε σχόλια και ερωτήσεις µαζί του. Κάθε υλικό, πληροφορία ή άλλη επικοινωνία που δηµοσιεύεται ή αποστέλλεται σαν σχόλιο θα θεωρείται µη εµπιστευτικό και χωρίς δικαιώµατα ιδιοκτησίας. Παρακαλούµε µην αποστέλλετε οποιαδήποτε αναγνωρίσιµη προσωπική πληροφορία ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία θα θέλατε να κρατήσετε εµπιστευτική.

7. Επαφές µε τους Χρήστες της Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

Εάν επιλέξετε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα µας θα σας ζητηθεί η ρητή συναίνεση σας ώστε να λαµβάνετε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από η ΕΕΚΧ-ΚΒ. Σε περιπτώσεις αλλαγών της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης παρακαλούµε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα µας και να επικυρώνετε αυτές τις αλλαγές κάνοντας χρήση της ταυτότητας χρήστη την οποία έχετε.

Ταχυδροµείο

Εάν επιλέξετε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα µας θα σας ζητηθεί η ρητή συναίνεση σας ώστε να λαµβάνετε ταχυδροµική ενηµέρωση από η ΕΕΚΧ-ΚΒ. Σε περιπτώσεις αλλαγών της διεύθυνσής σας παρακαλούµε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα µας και να επικυρώνετε αυτές τις αλλαγές κάνοντας χρήση της ταυτότητας χρήστη την οποία έχετε.

Όχι ∆ιαφηµίσεις

Η ΕΕΚΧ-ΚΒ δεν συνεργάζεται και δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις µε καµία εταιρεία διαφηµιστικών καταχωρήσεων έτσι καµία διαφήµιση δεν εµφανίζεται στην ιστοσελίδα.

8. ∆ικαίωµα στην Πρόσβαση και ∆ιόρθωση των Προσωπικών ∆εδοµένων

Εάν είστε καταχωρηµένος χρήστης της ιστοσελίδας µας έχετε µεταξύ άλλων δικαιωµάτων που σας δίνονται από τη νοµοθεσία τα ακόλουθα δικαιώµατα: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας καλώντας τα γραφεία της ΕΕΚΧ-ΚΒ ή υποβάλλοντας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την αίτησή σας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε / επικαιροποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδοµένα οποιαδήποτε στιγµή. Πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι διαθέσιµη κάθε φορά που κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, µπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα µε την ταυτότητα χρήστη και να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδοµένα όπως εσείς επιθυµείτε, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα παρακαλούµε να έρθετε σε επαφή µε η ΕΕΚΧ-ΚΒ ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Εάν δεν επιθυµείτε τα προσωπικά σας δεδοµένα να επεξεργάζονται, να χρησιµοποιούνται και να µεταφέρονται όπως καταγράφονται σε αυτήν την πολιτική παρακαλούµε µη δίνετε τη συναίνεσή σας στους όρους αυτής της πολιτικής.

9. Ασφάλεια

Η ΕΕΚΧ-ΚΒ λαµβάνει φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδοµένα από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Ειδικότερα χρησιµοποιεί τυπικές τεχνολογίες, κωδικοποιήσεις όταν µεταφέρει και λαµβάνει προσωπικά δεδοµένα διαµέσου της ιστοσελίδας του.

10. Παιδιά

Αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα µικρότερα των 13 ετών. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ δεν ζητά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από ή για παιδιά και δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε παιδιά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θεωρείτε ότι η ιστοσελίδα δεν ακολουθεί τη διακηρυγµένη πολιτική προστασίας µπορείτε να έρθετε σε επαφή µε τα γραφεία της ΕΕΚΧ-ΚΒ ή να υποβάλλετε τις απόψεις µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ισχύει από 1η Μαρτίου 2018 (έκδοση 2).