Πληροφορίες/Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής/ Dates of the Event:
8-10 Νοεμβρίου 2024/ November, 8-10 2024
Τόπος διεξαγωγής/ Venue:
Πολεμικό Μουσείο Αθήνα/ War Museum, Athens
Οργάνωση/Organised by:

Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας- Κλινικής Βιοχημείας
Greek Society of Clinical Chemistry- Clinical Biochemistry

Ιστοσελίδα/Website:
TBA