Διαδικασία ένταξης στο Ελληνικό Μητρώο Κλινικών Χημικών

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2004 το Μητρώο είναι ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη για όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως πτυχίου, χώρου εργασίας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός τομέας), μέλους ή μη της ΕΕΚΧ-ΚΒ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση.

Οι αιτήσεις για ένταξη πρέπει να περιλαμβάνουν:
Έντυπη αίτηση εγγραφής στο Μητρώο υπογεγραμμένη
Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα

Συνεργαζόμενοι φορείς