Ανανέωση εγγραφής στο Ελληνικό Μητρώο Κλινικών Χημικών

Η εγγραφή των επαγγελματιών Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, Ιατρών και άλλων συναφών επαγγελματιών στο Ελληνικό Μητρώο Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών και κατ’ επέκταση στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Κλινικών Χημικών αποτελεί απόδειξη για υψηλής επάρκειας επαγγελματίες των οποίων τα προσόντα ικανοποιούν τις συμφωνημένες απαιτήσεις για εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία για την άσκηση του επαγγέλματος.

Η αναγνώριση του ελληνικού Μητρώου ως ισοδύναμου με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά δεν αποτελεί στατική διαδικασία. Η Εθνική Επιτροπή Μητρώου θα πρέπει να εγγυάται ότι σε Εθνικό επίπεδο υπάρχει συνεχής μετεκπαιδευτική διαδικασία και διαρκής εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για το σκοπό αυτό η Εθνική Επιτροπή Μητρώου έχει καταρτίσει πρόγραμμα εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους νέους εκπαιδευόμενους και πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη μετεκπαίδευση και την επιστημονική εξέλιξη και εξειδίκευση των μελών του Μητρώου. Η ανανέωση της εγγραφής στο Ελληνικό και κατ’ επέκταση στο Ευρωπαϊκό Μητρώο μετά την παρέλευση πενταετίας θα απαιτήσει να αποδείξει ο αιτών ότι εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμα του Κλινικού Χημικού-Κλινικού Βιοχημικού καθώς και την αποδεδειγμένη διαρκή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη του.

Η Επιτροπή Μητρώου σε συνεργασία με την Επιστημονική Εκπαιδευτική Επιτροπή κατάρτησε κριτήρια αξιολόγησης του επαγγελματικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου κατά τη διάρκεια μίας πενταετίας, ισοδύναμα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά, για την ανανέωση εγγραφής μέλους με αντίστοιχη μοριοδότηση ανά δραστηριότητα. Μετά παρέλευση πενταετίας ο αιτών την ανανέωση εγγραφής θα πρέπει να συμπληρώνει το ελάχιστο 50 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/έτος, όπου ένα μόριο αντιστοιχεί σε μία ώρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή επαγγελματικής αναβάθμισης. Τα μόρια αυτά μπορεί να αποκτήσει από επαγγελματική, εκπαιδευτική ή επιστημονική δραστηριότητα.

Συμπλήρωση εντύπων

Αίτηση επανεγγραφής
Σύντομο Βιογραφικό
Για την ολοκλήρωση της επανεγγραφή σας παρακαλείστε να στείλετε ένα σύντομο Βιογραφικό στο οποίο να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η δραστηρίοτητα των τελευταίων πέντε ετών, στους παρακάτω τομείς :
• Επαγγελματική δραστηριότητα
• Εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευόμενος
• Εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευτής/τρια επαγγελματιών Υγείας σε θέματα ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα εργαστηριακής διαγνωστικής
• Επιστημονική δραστηριότητα
Το Εθνικό Μητρώο Κλινικών Χημικών- Κλινικών Βιοχημικών έχει συγκροτηθεί με βάση προδιαγραφές και κριτήρια τα οποία είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα του Ευρωπαϊκού Μητρώου Κλινικών Χημικών (European Register of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).
Πινακας μορίων

Συνεργαζόμενοι φορείς